Stichting S.O.S, Straatkinderen
Valkenswaard


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018Giften algemeen


    €   23.863,00   

 

                        


Afschrijvingen materiële vaste activa   375  

Kosten Roemenië:

donaties diversen                                          8.325

hulp gezinnen in Roemenië                             189

exploitatie gezinshuis                                 14.135

exploitatie Casa Sami                                   7.330                                     

 

 

Overige uitgaven                                     4.537                     

Kantoorkosten                                            914

Autokosten                                                   677

Verkoopkosten                                                 6

Algemene kosten                                     1.493

Som van lasten                                                               37.981

                                                                                                                            ____________________


 

                                                                                             -14.118

 

  

Rentebaten en lasten                                                            -985

                                                                                                                           _______________________

                                                                   

                           

Saldo van baten en lasten                                        €     -15.103