Stichting S.O.S, Straatkinderen
Valkenswaard


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016Giften algemeen


€   85.442   

 

                                             


Afschrijvingen materiële vaste activa   €  82

Kosten Roemenië:

donaties diversen                                        11.391

hulp gezinnen in Roemenië                          7.219

exploitatie Gezinshuis                                 26.580

eten voor kinderen in Cernovoda                    900

exploitatie Casa Sami                                  50.570

overige uitgaven                                             3.236

Huisvestingskosten                                      0 

lnventaris- en machinekosten                    16

Kantoorkosten                                         1.647

Autokosten                                               2.526

Verkoopkosten                                            694

Algemene kosten                                     1.959

Som van lasten                                                            106.820

                                                                                                                            ____________________


 

                                                                                             -21.378

 

  

Rentebaten en lasten                                                            -575

                                                                                                                           _______________________

                                                                                                                                    

                                                     

Saldo van baten en lasten                                        €     -20.803