Stichting S.O.S. Straatkinderen
Valkenswaard

BALANS PER 3I DECEMBER 2O19


ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond / gebouwen                                                     43.241, =


Vervoermiddelen                                                           2.365,=


VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen                                                         23.707,=

                                                                                        _________
TOTAAL ACTIVA                                                €         69.313,=   

                                                                                    ===========
PASSIVA                             
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiereserve                                                          68.495,=

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva                     818,=

                                                                                                                          _________________


TOTAAL PASSIVA                                                     €    69.313,=