Stichting S.O.S. Straatkinderen
Valkenswaard

BALANS PER 3I DECEMBER 2O22


ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond / gebouwen                                                     13.241, =


Vervoermiddelen                                                           2.732,=


VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen


Overige vorderingen en overlopende activa                         1.060


Liquide middelen                                                         64.441,=

                                                                                        _________
TOTAAL ACTIVA                                                €          81.474,=   

                                                                                    ===========
PASSIVA                             
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiereserve                                                          79.666,=

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva                    1.808,=

                                                                                                                          _________________


TOTAAL PASSIVA                                                     €    81.474,=