Stichting S.O.S. Straatkinderen
Valkenswaard

BALANS PER 3I DECEMBER 2O18


ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond / gebouwen

Machines / inventaris

Vervoermiddelen


VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen


TOTAAL ACTIVA


PASSIVA                             
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiereserve 

KORTLOPENDE SCHULDEN


Overige schulden en overlopende passiva 


TOTAAL PASSIVA 

     

31 december 2018
€        43.241     

 -            0

-        2.925

 
  


   


  

€  46.166    37.972    

_________

    84.138  


 

   82.478,00


 
       1.660


___________

 €   84.138