Stichting S.O.S. Straatkinderen
Valkenswaard

BALANS PER 3I DECEMBER 2O17


ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond / gebouwen

Machines / inventaris

Vervoermiddelen


VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen


TOTAAL ACTIVA


PASSIVA                             
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiereserve 

KORTLOPENDE SCHULDEN


Overige schulden en overlopende passiva 


TOTAAL PASSIVA 

     

31 december 2017
€        43.241     

 -            0

-        1.000

 
  


   


  
€  44.241-   54.273     

_________

-   98.514  


 

   97.581,00


 
           933


___________

 €   98.514