Stichting S.O.S. Straatkinderen
Valkenswaard

BALANS PER 3I DECEMBER 2O16


ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond / gebouwen

Machines / inventaris

Vervoermiddelen


VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen


TOTAAL ACTIVA


PASSIVA                             
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiereserve 

KORTLOPENDE SCHULDEN


Overige schulden en overlopende passiva 


TOTAAL PASSIVA 

        

31 december 2016
€        43.241        

 -            0

-        1.000

 
  


    


   
€  44.241-   99.629    

_________

-  143.870  


 

-  143.242
           628


___________

€  143.870