Stichting S.O.S. Straatkinderen
Valkenswaard

BALANS PER 3I DECEMBER 2O20


ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond / gebouwen                                                     13.241, =


Vervoermiddelen                                                           1.805,=


VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen                                                         97.124,=

                                                                                        _________
TOTAAL ACTIVA                                                €        112.170,=   

                                                                                    ===========
PASSIVA                             
EIGEN VERMOGEN

Exploitatiereserve                                                        110.289,=

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva                    1.881,=

                                                                                                                          _________________


TOTAAL PASSIVA                                                     €    112.170,=